سیستم های حرکتی خطی

حرکت محوری که در حال حرکت به صورت چرخشی است را به حرکت خطی تبدیل می کند. نیروی خود را از حرکت دورانی شفت بدست می آورد. با تغییر زاویه فشارشی بلبرینگ های مخصوص، مانند مهره های گرد شکل تعبیه شده بر روی محور، حرکت خطی را قادر می سازد. با کمک سیستم مکانیکی که موقعیت بلبرینگ تعبیه شده بر روی دستگاه را تغییر می دهد، به سمت راست و چپ حرکت می کند.

 

سیستم های حرکتی خطی

با استفاده از مقیاس قابل تنظیم در جلوی دستگاه، با تغییر مقادیر زاویه بلبرینگ ها می توان تنظیم سرعت را انجام داد..

MONTAJ
GÖRÜNTÜLERİ

سیستم های حرکتی خطی